Organizacja Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

 1. Uniwersytet Śląski Dzieci działa pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Uniwersytet Śląski Dzieci rozpoczyna działalność dydaktyczną od października 2009 r.
 3. Uniwersytet ma swoją nazwę i barwy wzorowane na symbolach i barwach Uniwersytetu Śląskiego oraz swoje logo i logo, pieczęć.
 4. Studentami Uniwersytetu są dzieci w grupach wiekowych:
  • 5-6 lat - program Poszukiwacze 
  • 7-9 lat -  program Odkrywcy
  • 10-12 lat - program Młodzi Naukowcy
  • 13-15 lat - program Eksperci
  • 6-9 lat - program „Katedry Ekspresji Dziecięcej w Cieszynie"
 5. Rok akademicki Uniwersytetu Śląskiego Dzieci pokrywa się z rokiem akademickim Uniwersytetu Śląskiego i jest podzielony na dwa semestry. Dla każdej grupy wiekowej organizowane są w danym semestrze wykłady oraz do wyboru seminaria w mniejszych grupach.
 6. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach Uniwersytetu Śląskiego lub innych instytucji i uczelni współpracujących z Uniwersytetem Śląskim Dzieci.
 7. Studenci UŚD otrzymują indeksy, w których gromadzą karty zaliczonych zajęć. Studenci uzyskują promocję na kolejny semestr i rok studiów oraz dyplom ukończenia Uniwersytetu na podstawie uzyskanych kart zaliczeniowych.
 8. Uniwersytet Śląski Dzieci funkcjonuje w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 9. Uniwersytet organizuje działania wykorzystując środki finansowe uzyskane z opłat czesnego, wnoszonych za każdego studenta.
 10. W wyjątkowych przypadkach student UŚD może uzyskać stypendium.
 11. Nadzór nad działaniami UŚD sprawuje Kolegium Naukowe UŚD, powołane przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Dziekana UŚD, uzgodniony z Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego
 12. Działalność edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego Dzieci organizuje Kolegium Naukowe UŚD złożone z pracowników zaangażowanych Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Sprawami studenckimi, administracją, organizacją zajęć i promocją zajmuje się Dziekanat UŚD.
 14. Uniwersytet Śląski Dzieci deklaruje współpracę z innymi uniwersytetami dzieci w Polsce i w Europie, z polskimi
  i zagranicznymi centrami i parkami nauki, z Planetarium Śląskim, ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym, ze stowarzyszeniem Śląska Kawiarnia Naukowa, z Instytucjami o charakterze edukacyjnym oraz z instytucjami i laboratoriami naukowymi na całym świecie.

CEL DZIAŁANIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI

Regulamin