Rekrutacja i opłaty

Zajęcia w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12

Płatności, organizacja, inne formalności.

Grupa MATT Flooreski oraz LED UŚD spotykają się w soboty, zgodnie z aktualnym na dany semestr terminarzem (zakładka – Terminarze spotkań). Grupy realizują średnio cztery godziny dydaktyczne zajęć w miesiącu (45 min.) podczas dwóch sobotnich spotkań. W danym semestrze zajęcia obejmują 16 godzin dydaktycznych.
Obowiązuje płatność semestralna, która dla studentów UŚD wynosi 180 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży nie będących studentami UŚD wynosi 280 zł. W przypadku zwiększonej ilości godzin dydaktycznych w semestrze opłata wzrasta proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć.

Opłaty.

Opłaty za zajęcia grupy twórczej uiszcza się semestralnie, przed rozpoczęciem zajęć, na wskazane poniżej konto, z odpowiednim opisem.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Dziecka, jeśli dziecko jest studentem UŚD grupę do której uczęszcza np. „Odkrywcy”, a także dopisku "LED" lub „MATT Flooreski”.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Odkrywcy, LED" lub „Jan Kowalski, Odkrywcy MATT Flooreski”.


Zajęcia w Katowicach Mieście Ogrodów

Płatności, organizacja, inne formalności.
W bieżącym roku szkolnym rozpoczęcie zajęć grup twórczych UŚD MATT Flooreski oraz LED w Katowicach Mieście Ogrodów planowane jest w lutym 2017, a zakończenie w czerwcu 2017 r. (zgodnie z terminarzem zajęć).
Każda z grup spotykać się będzie średnio cztery razy w miesiącu, realizując jedną godzinę dydaktyczną zajęć (45 minut) tygodniowo. Miesięczny koszt udziału w zajęciach wynosić będzie 100 zł. Obowiązywać będzie płatność semestralna w wysokości 500 zł. Płatności można będzie dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach: w styczniu oraz w kwietniu po 250 zł każdorazowo.
Płatności należało będzie dokonać na wskazane poniżej konto UŚD, przed rozpoczęciem lutowych zajęć, po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie dziecka i rozpoczęcie zajęć. W przypadku regulowania opłat w dwóch ratach, płatności należało będzie dokonać przed rozpoczęciem zajęć lutowych, a następnie przed rozpoczęciem zajęć kwietniowych.

Opłaty.
Opłaty za zajęcia grupy twórczej uiszcza się semestralnie (lub w dwóch ratach), przed rozpoczęciem zajęć, na wskazane poniżej konto, z odpowiednim opisem.

Numer konta.
Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Dziecka, a także dopisku "LED" lub „MATT Flooreski”.
Przykładowo: "Jan Kowalski, LED" lub „Jan Kowalski, MATT Flooreski”.

Wszelkie pytania związane z działalnością grup twórczych UŚD LED lub MATT Flooreski prosimy kierować bezpośrednio na adres e – mail: lidiabien@gazeta.pl