Dolina Biebrzy. Największe mokradła Podlasia

Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych miejsc na Podlasiu jest dolina rzeki Biebrzy, która na przestrzeni minionych dekad oparła się próbom osuszenia i zagospodarowania. Znajdują się tu rozległe i całkowicie naturalne torfowiska niskie z fragmentami torfowisk wysokich, które uważa się za największe w Polsce oraz jedne z największych w Europie.

Dolina Biebrzy, a zwłaszcza jej Basen Dolny to unikatowa w skali kontynentu ostoja ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Spośród występujących tu prawie 280 gatunków większość odbywa lęgi, przy czym część to ptaki bardzo rzadkie, a nawet zagrożone wyginięciem. Tutejsze bagna to także ostoja najliczniejszej w Polsce populacji łosia.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze doliny w 1993 r. założono Biebrzański Park Narodowy, którego głównym zadaniem jest ochrona mokradeł. Jest to największy park w Polsce, gdyż zajmuje 59 223 ha powierzchni, z czego 43% stanowią słynne Biebrzańskie Bagna. Jako obszar o dużym znaczeniu w ochronie wędrownego ptactwa wodno-błotnego Dolina Biebrzy znalazła się na liście Konwencji Ramsarskiej, a także należy do europejskich sieci Natura 2000 i Econet.

Ogromna wartość Biebrzańskich Bagien jest tym większa, że obecnie na świecie pozostała już tylko połowa z istniejących kiedyś mokradeł. Więcej szczegółów na stronie internetowej autora: http://www.sebastianbielak.pl/polski/podroze-po-polsce/dolina-biebrzy.html