Mała Akademia Teatru i Tańca UŚD - zajęcia

 

Autorski program edukacji artystycznej realizowany w M.A.T.T. zakłada wszechstronny rozwój osobowości, artystycznych zainteresowań, talentów i pasji dziecka oraz młodego człowieka poprzez uniwersalne wartości, jakie niosą z sobą: sztuka teatru, tańca oraz muzyki.

Program edukacji teatralnej M.A.T.T. stanowi wprowadzenie młodych artystów w świat sztuki scenicznej wielu ekspresji, w formie realizacji widowisk oraz spektakli teatralnych, budowanych w aspekcie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Sztuka teatralna stwarza możliwość edukacji dziecka oraz młodego człowieka w formie doskonalenia gry aktorskiej, jako umiejętności „wchodzenia w rolę”, stymulowania zdolności analizy i interpretacji utworów literackich, pracy z żywym słowem, ćwiczeniem dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego, operowania kostiumem, czy rekwizytem.

Jednym z założeń programowych edukacji teatralnej jest także zapoznanie dzieci i młodzieży z profesjonalną terminologią oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji w kreowaniu wizerunku artystycznego.

Głównym celem twórczego działania M.A.T.T. w zakresie sztuki choreografii jest zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnymi technikami tanecznymi, takimi jak taniec nowoczesny, kreatywny, charakterystyczny oraz jazzowy, na podbudowie techniki tańca klasycznego, czyli baletu. Istotnym elementem budowania fabuły widowiska teatralnego będzie również realizacja kompozycji tanecznych w formie stylizowanej wybranych tańców historycznych, dworskich, salonowych.

Nieodłącznym elementem edukacji tanecznej jest stymulowanie koordynacji ruchowej, budowanie świadomości transformacji ruchu w przestrzeni oraz poczucia estetyki i harmonii wykonywanych elementów, kroków, figur tanecznych oraz kompozycji choreograficznych, inspirowanych fabułą realizowanego spektaklu teatralnego

Taniec stanowić będzie również formę aktywnego spędzania czasu wolnego oraz relaksu, uwalniającego od napięć i stresu, wyzwalającego pozytywne uczucia i emocje wśród dzieci i młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmą różnorodne role artystyczne oraz kolejne twórcze wyzwania.

W atmosferze wzajemnej akceptacji i empatii młodzi artyści podejmą również próbę budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nawiązania przyjaźni, a także zdobycia poczucia własnego progresu i wartości, prezentując artystyczne osiągnięcia przed szeroką publicznością.