Regulamin studiowania w "Uniwersytecie Śląskim Dzieci"

Regulamin UŚD

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Działalność edukacyjną pod nazwą Uniwersytet Śląski Dzieci, zwaną dalej UŚD, prowadzi Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 2. Działalność edukacyjna, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest na rzecz dzieci w grupach wiekowych określonych w § 7 ust. 1 regulaminu, nazywanych w niniejszym regulaminie także studentami UŚD oraz na rzecz ich rodziców i opiekunów.
 3. UŚD działa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 4. UŚD ma swoje logo, pieczęć i barwy wzorowane na symbolach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 5. Indeks i dyplom ukończenia UŚD mają charakter symboliczny i są dokumentami wydawanymi wyłącznie dla potrzeb UŚD.

II. CELE DZIAŁANIA UŚD

§2

Cele działania UŚD obejmują:

 1. rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu, zapału do nauki oraz osobowości studentów UŚD;
 2. ukazywanie korzyści, jakie daje wykształcenie uniwersyteckie, pomoc studentom UŚD w poszukiwaniach, odkrywaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu;
 3. prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej, otwartej na wszystkie uzdolnienia i pozwalającej każdemu studentowi UŚD odkryć swój talent;
 4. zapewnienie studentom UŚD kontaktu z nowoczesną nauką i wielkimi laboratoriami naukowymi w Polsce i w Europie;
 5. rozwijanie umiejętności językowych studentów UŚD i zapewnienie kontaktów ze studentami uniwersytetów dzieci w innych krajach;
 6. rozwijanie wiedzy o sobie, zainteresowań sportowych, sprawności ruchowej i umiejętności manualnych studentów UŚD;
 7. zbliżenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jego jednostek naukowych do społeczności regionu, udostępnienie potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia akademickiego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studentom UŚD.

III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ UŚD

§3

Zakres działalności edukacyjnej UŚD obejmuje:

 1. projektowanie, organizowanie i prowadzenie uniwersyteckich działań edukacyjnych na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów, w tym:
  1. projektowanie i organizowanie wykładów, seminariów,
  2. projektowanie i organizowanie innych form edukacyjnych na rzecz studentów UŚD;
 2. projektowanie i prowadzenie działań promocyjnych i popularyzatorskich na rzecz edukacji dzieci;
 3. promocję kształcenia akademickiego;
 4. inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności dzieci;
 5. działania wydawniczo-informacyjne treści związanych z UŚD;
 6. projektowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz współpracy UŚD z podmiotami naukowo-badawczymi, edukacyjnymi i społecznymi.

IV. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI

§4

Działalność, o której mowa w § 3, organizuje i bezpośrednio nią kieruje Koordynator Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, zwany dalej Dziekanem UŚD.

§5

Nadzór merytoryczny nad programem zajęć prowadzonych przez UŚD oraz redakcją materiałów edukacyjnych sprawuje Kolegium Naukowe UŚD, powołane przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Dziekana UŚD, uzgodniony z Dyrektorem Uniwersytetu Otwartego.

§6

Sprawy organizacyjne, administracyjne i dokumentacyjne związane z działalnością UŚD prowadzone są przez zespół powołany przez Dziekana UŚD spośród osób wchodzących w skład Kolegium Naukowego UŚD, zwany dalej Dziekanatem UŚD. Dziekanatem UŚD kieruje Dziekan UŚD.

V. STUDENCI UŚD

§7

 1. Studentami UŚD mogą zostać dzieci w grupach wiekowych:
  1. 5 - 6 lat - program „Poszukiwacze”;
  2. 7 - 9 lat - program „Odkrywcy”;
  3. 10 - 12 lat - program „Młodzi Naukowcy”;
  4. 13 - 15 lat - program „Eksperci”;
 2. W zależności od potrzeb, w UŚD mogą zostać uruchomione dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat inne, niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, programy. Decyzje o uruchomieniu programów, o których mowa w zdaniu pierwszym podejmuje Dyrektor Uniwersytetu Otwartego, na wniosek Dziekana UŚD.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, student UŚD może zostać zakwalifikowany przez Dziekana UŚD do udziału w programie innym niż wynikający z jego wieku.
 4. Studenci UŚD otrzymują identyfikatory imienne i są zobowiązani do noszenia ich w czasie uczestnictwa w zajęciach UŚD.

VI. REKRUTACJA STUDENTÓW UŚD

§8

 1. Dziekan UŚD ogłasza zasady rekrutacji na UŚD. Ogłoszenie winno być zamieszczone na stronie internetowej UŚD.
 2. Rekrutacja na UŚD trwa do wypełnienia limitu wolnych miejsc. O przyjęciu w poczet studentów UŚD decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając i przesyłając drogą elektroniczną lub pocztą na wskazany adres, formularz zapisu na dany rok akademicki, dostępny na stronie internetowej UŚD.
 4. Informacja zwrotna o wpisaniu na listę studentów UŚD jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, zgłaszających udział dziecka w zajęciach UŚD.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

§9

 1. Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach UŚD jest:
  1. zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszego regulaminu;
  2. terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w § 13;
  3. podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oświadczenia określającego obowiązki stron wynikające z opieki nad dzieckiem.
 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie internetowej UŚD.

VIII. ORGANIZACJA ZAJĘĆ UŚD

§10

 1. Zajęcia prowadzone w ramach UŚD odbywają się w budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lub w innych miejscach wyznaczonych przez UŚD.
 2. Zajęcia prowadzone są w cyklach roku akademickiego, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu. Plany zajęć dla wszystkich programów udostępniane są na stronie internetowej UŚD.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta UŚD mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych prowadzonych dla nich w ramach odrębnego planu.
 4. Studenci UŚD otrzymują indeksy, w których gromadzą karty zaliczonych zajęć. Studenci UŚD uzyskują promocję na kolejny semestr i rok studiów na podstawie uzyskanych kart zaliczeniowych.
 5. Dyplom ukończenia UŚD otrzymują studenci UŚD, którzy ukończyli program „Eksperci”.
 6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów UŚD. Podczas zajęć studenci UŚD znajdują się pod opieką pracowników UŚD, wykładowców oraz osób należących do Grupy Opieki Rodzicielskiej i nie mogą bez ich zgody samodzielnie opuszczać sal wykładowych ani seminaryjnych.
 7. Studenci UŚD zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia i stosowania się do poleceń pracowników UŚD, wykładowców oraz osób należących do Grupy Opieki Rodzicielskiej.
 8. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci oraz studenci UŚD zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronie internetowej UŚD.

IX. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UŚD

§11

 1. Rok akademicki UŚD pokrywa się z rokiem akademickim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest podzielony na dwa semestry – zimowy i letni.
 2. W każdym semestrze, w ramach programów uruchomionych w UŚD, organizowane są wykłady oraz w mniejszych grupach, seminaria do wyboru.
 3. Zajęcia odbywają się w soboty, w wyjątkowych przypadkach mogą odbywać się również w dni powszednie, w godzinach popołudniowych.

X. OPIEKA

§12

 1. Obowiązki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka wynikające z tytułu opieki nad dzieckiem określone są w oświadczeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 2. Rodzic lub opiekun prawny studenta UŚD powinien towarzyszyć dziecku w drodze na zajęcia UŚD.
 3. Rodzic lub opiekun prawny studenta UŚD jest zobowiązany do odebrania dziecka z budynku, w którym odbywały się zajęcia, niezwłocznie po ich zakończeniu.

XI. OPŁATA

§13

 1. Uczestnictwo studentów UŚD w zajęciach prowadzonych przez UŚD jest odpłatne.
 2. Wysokość opłaty na dany rok akademicki ustala Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Dziekana UŚD, uzgodniony z Dyrektorem Uniwersytetu Otwartego i po zasięgnięciu opinii Kwestora.
 3. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi planowany koszt zajęć edukacyjnych w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i prowadzenia, określony w kosztorysie. Kosztorys sporządza Dziekan UŚD.
 4. Opłaty wnoszone są semestralnie, a ich wysokość podawana jest do wiadomości na stronie internetowej UŚD.
 5. Opłaty wnoszone są przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przed rozpoczęciem danego semestru, w terminach podanych na stronie internetowej UŚD.
 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student UŚD nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności. W szczególnych przypadkach Dziekan UŚD może podjąć decyzję o zwrocie opłaty.
 7. W przypadku rodzeństwa studiującego w UŚD, wysokość opłat semestralnych zmniejsza się o 10% dla każdego ze studentów UŚD.
 8. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego studenta UŚD, Dziekan UŚD może przyznać studentowi UŚD stypendium.

XII. REZYGNACJA I SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW UŚD

§14

 1. Rezygnacja z udziału w zajęciach prowadzonych przez UŚD musi być wniesiona na piśmie do Dziekana UŚD przez rodzica lub opiekuna prawnego studenta UŚD.
 2. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego regulaminu lub przyjętych norm etycznych, student UŚD może zostać skreślony z listy studentów UŚD. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dziekan UŚD.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach prowadzonych przez UŚD lub skreślenia z listy studentów UŚD, studentowi UŚD przysługuje zwrot opłaty w kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca okresu, za który wniesiono opłatę (do końca semestru), licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja została wniesiona lub decyzja o skreśleniu z listy studentów UŚD stała się ostateczna.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§15

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi przebiegu studiowania w UŚD odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach aktami wewnętrznymi regulującymi ochronę danych osobowych.
 2. Za przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 1, oraz ich ochronę odpowiedzialny jest Dyrektor Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako Lokalny Administrator Danych Osobowych.
 3. Lokalny Administrator Danych Osobowych wyznaczy:
  1. Pełnomocnika Lokalnego Administratora Danych, który będzie bezpośrednio realizował obowiązki administratora danych w UŚD; oraz
  2. Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie bezpośrednio realizował obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w UŚD. XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

UŚD deklaruje gotowość do współpracy z innymi uniwersytetami dzieci w Polsce i na świecie, z instytucjami o charakterze edukacyjnym oraz instytucjami kultury, z centrami i parkami nauki, placówkami muzealnymi, parkami przyrody, z instytucjami i laboratoriami naukowymi na całym świecie oraz z placówkami edukacji formalnej.