Rekrutacja i opłaty

Zajęcia w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12

Płatności, organizacja, inne formalności.

Grupa MATT Flooreski oraz LED UŚD spotykają się w soboty, zgodnie z aktualnym na dany semestr terminarzem (zakładka – Terminarze spotkań). Grupy realizują średnio cztery godziny dydaktyczne zajęć w miesiącu (45 min.) podczas dwóch sobotnich spotkań. W danym semestrze zajęcia obejmują 16 godzin dydaktycznych.

Rekrutacja.

Do grup twórczych LED oraz MATT Flooreski mogą przystąpić studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, a także dzieci i młodzież niebędące studentami. Rekrutacja na zajęcia odbywa się podczas całego roku akademickiego, po wcześniejszym zgłoszeniu kandydata drogą e-mail i ustaleniu terminu przesłuchań wstępnych (lub do wyczerpania miejsc).

Warunkiem koniecznym, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych jest ukończony piąty rok życia, aby zostać uczestnikiem zajęć teatralnych – ukończone 7 lat.

Rekrutacja na zajęcia grup twórczych  odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres:  uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

Miejsce zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w Rektoracie UŚ, ul. Bankowa 12, sala gimnastyczna nr 102, szatnia nr 102 a lub w salach dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ul. Uniwersytecka 4, Katowice. Wybrane zajęcia realizowane będą również na scenie Uniwersytetu Śląskiego ul. Uniwersytecka 4.

Godziny zajęć.

Zgodnie z terminarzem zajęć na rok akademicki 2021/2022.

Opłaty.

§ Zajęcia grupy twórczej MATT Flooreski obejmować będą osiem spotkań, po dwie godziny dydaktyczne (45 min.) w semestrze.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci wynosi 380 zł. Dla dzieci i młodzieży niebędących studentami Uniwersytetu płatność wynosi 480 zł.

§ Zajęcia grupy twórczej Laboratorium Ekspresji Dziecięcej obejmować będą osiem spotkań, po dwie godziny dydaktyczne (45 min.) w semestrze.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci wynosi 380 zł. Dla dzieci i młodzieży niebędących studentami Uniwersytetu płatność wynosi 480 zł.


Opłatę należy uiścić:

· w I semestrze – po potwierdzeniu przyjęcia do grupy twórczej i otrzymaniu informacji o rozpoczęciu zajęć (potwierdzenie wysłane zostanie drogą mailową lub informacja przekazana zostanie bezpośrednio,  po zakończonych przesłuchaniach wstępnych).

· w II semestrze - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Studenta oraz grupę do której uczęszcza np. „Młodzi Naukowcy”, nazwę grupy twórczej MATT Flooreski lub LED, a także dopisku I semestr lub II semestr.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, MATT Flooreski, I semestr”.

* forma zajęć może ulec czasowej zmianie z bezpośredniej na online (lub czasowemu zawieszeniu) w przypadku konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wszelkie pytania związane z działalnością grup twórczych UŚD LED lub MATT Flooreski prosimy kierować bezpośrednio na adres e – mail:
uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com 
lub
bien.lidia@gmail.com